You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

741 lines
12 KiB
Plaintext

LRRRLLRLLRRLRLRRRLRLRRRLRRLLRRRLRRLRLLRLLRRLRLLLLRRLRRLRLLRRLRRRLLLRRLRLRRLRRRLRRRLLRLRRRLLRRLRRRLRRLRLRRLRRLLRLRLRRRLRRLRRLRRRLRRLRRLRLRRRLRRRLRRRLLLRLRRLRLRRRLRRRLRRLRRLLRLRRLLRRLLRLRRLRLRRLRRRLRLRRLRLRRRLLRRLLRLRRRLRRRLRRRLRRRLLLRLRRLRRRLRRRLRLLRRLLRRLRLRLLRRLRRLLRRRLRLRRRLRRRR
RTF = (TRM, KNP)
FNJ = (DRR, MJH)
KNM = (CGF, LSP)
MDH = (CMN, VKC)
VKM = (FLM, SNG)
CMK = (JNV, PHR)
XJN = (GLC, SXG)
MGJ = (GCQ, XFC)
VKV = (DCV, QND)
HJR = (JMR, TKR)
QDR = (NNR, VBQ)
NGT = (QPS, JRL)
LNP = (XLG, HJN)
TRT = (CBR, BGZ)
QMP = (NTN, QPC)
LMV = (CGS, NGH)
FLV = (QMV, QNL)
RHV = (BGC, RTF)
SLD = (BSP, BNH)
SNK = (XCJ, QGG)
CPM = (RHJ, TKJ)
JGS = (XPM, FRL)
MFC = (DFM, HHP)
TDP = (FCD, RRJ)
JSS = (TQN, PTG)
XBD = (RTF, BGC)
NLH = (RBF, MKL)
MTV = (JCJ, BNV)
BSP = (RMB, GLP)
RBD = (MGM, RBG)
KGT = (BDQ, KBL)
SCC = (CXH, PJD)
SST = (HCP, HVM)
MVK = (JJL, LKV)
LLV = (KSH, TSN)
CDK = (TDR, GPN)
FQL = (HKL, DLZ)
XSQ = (NBX, VTC)
JGV = (HFL, PSV)
PCH = (FXX, QGP)
PMJ = (VHS, SMQ)
VTC = (CTB, HPS)
SPM = (XSD, FFP)
BCC = (XGG, VRC)
LPP = (SMD, SRF)
DDS = (XJN, NNQ)
HNH = (DXB, SPC)
CNH = (TCP, GCL)
XDP = (DPP, CPM)
VBX = (XJN, NNQ)
HCK = (NRF, LBG)
PXX = (HCX, PBL)
XKV = (HRB, HGC)
CHH = (RHT, KKX)
PPN = (NXV, PGP)
TKJ = (CSL, VSS)
HCP = (HDT, NVR)
JMM = (CTM, FXL)
XMF = (JVP, BBV)
QXD = (XHV, PGF)
KNP = (NNC, PHX)
NKR = (DTK, DLL)
RLJ = (NKB, QQM)
FKG = (KSG, RDQ)
VKF = (GQH, DJQ)
LKB = (FFP, XSD)
LGR = (FJT, KHV)
HJN = (DXT, VSG)
JJR = (GPN, TDR)
PKQ = (PBG, XSG)
VGT = (RRK, PJT)
GJR = (CTH, HML)
BKV = (HTL, XKH)
PGR = (SPV, LFG)
TKX = (FHJ, SJD)
RPF = (CML, XXS)
DGP = (BDQ, KBL)
PPX = (JXH, TKL)
VMJ = (HLL, FHX)
GDK = (SDR, TBL)
RXG = (NNX, JCB)
DLN = (RLJ, FPL)
MJH = (TXS, PXX)
QQD = (THQ, GJN)
NQS = (CBF, FQL)
SLK = (MLG, MGJ)
KVR = (GDB, VTQ)
DHC = (GVG, RTQ)
FLM = (TRK, NQM)
SPC = (RNS, BSB)
QMT = (LFB, BSX)
GCS = (LMB, QXS)
FVK = (TDP, XMK)
RTQ = (DSC, HDP)
PCG = (DKM, KDJ)
DKM = (PKV, RXG)
HCX = (MRM, GRM)
NLM = (XDX, KNM)
PKD = (LVC, QLT)
QPD = (MNT, ZZZ)
TSN = (RQF, BSG)
VLC = (TBH, BNQ)
VVD = (MTV, JVT)
GXD = (JMM, HSF)
TPT = (TLL, HFC)
MRM = (VTD, KVR)
TFF = (RPF, MSH)
PBJ = (BMM, LTG)
HGC = (VGT, TRG)
BFM = (CDL, KLQ)
TRM = (PHX, NNC)
CCN = (BGG, MVK)
FCK = (KBP, BRX)
GDM = (DQR, HRH)
PTG = (QDR, JRK)
SCN = (MRX, LNJ)
HSF = (FXL, CTM)
SQN = (HFS, KXS)
HCQ = (SCN, CPR)
FSK = (RVX, DGG)
VTQ = (CGD, QHG)
DPP = (RHJ, TKJ)
RRK = (BFN, QNH)
GTC = (GTP, KGJ)
FSN = (DRR, MJH)
GKC = (KQX, QSP)
CPN = (RVX, DGG)
KBL = (BVV, GJR)
CTM = (SLD, DRK)
LFR = (CHT, PCB)
SNG = (NQM, TRK)
KSG = (QFM, QCT)
DSV = (NKR, VMK)
GNB = (CPN, FSK)
HKD = (XBB, GFV)
NQM = (HNH, CCR)
NJS = (GVV, LPP)
DCG = (LCN, MGN)
SVN = (CBR, CBR)
FXX = (FNJ, FSN)
DFR = (GDK, RXK)
KMQ = (KXJ, LMV)
PHX = (QKS, KPF)
LKM = (QQD, VGN)
JSG = (LGD, VVD)
MGM = (BQJ, CTP)
PDF = (MJB, CPQ)
NGX = (MVS, PBJ)
QPC = (LJR, RGZ)
MRJ = (GJB, TJG)
PCR = (CVR, MSD)
SSF = (PFK, TKC)
RJP = (LSN, NJS)
QMS = (MVS, PBJ)
HCV = (LNP, BKR)
HXH = (MNT, MNT)
DJD = (MMQ, PLB)
PKV = (NNX, JCB)
LGX = (KBP, BRX)
GHT = (XSQ, HSD)
BGG = (JJL, LKV)
NRF = (SSK, NTV)
QSV = (PPV, VJB)
LHP = (PTG, TQN)
VGN = (GJN, THQ)
PBH = (GXD, NNB)
MMJ = (JKS, CMK)
XVC = (LLV, GRL)
RST = (SJS, BRN)
BDQ = (BVV, GJR)
HVM = (HDT, NVR)
DGK = (NGN, VDN)
GQN = (KSG, RDQ)
MKL = (DCG, QDT)
BFL = (MMQ, PLB)
MSD = (DNM, MCC)
DFM = (NSC, FLV)
DJQ = (CBS, VHP)
RJD = (MGF, SCR)
XQK = (VBX, DDS)
PGP = (KGT, DGP)
TKL = (LKM, MGV)
RVX = (PKD, MNK)
GJB = (HDG, XTV)
HFG = (RJP, VXB)
BSG = (HXH, QPD)
KXS = (MKC, CDM)
QKV = (XMF, CJX)
XKJ = (XQK, RDH)
VHS = (SNK, PHP)
GRM = (KVR, VTD)
GLC = (KJM, QHK)
KHC = (LMV, KXJ)
NTN = (LJR, LJR)
BFN = (BCC, GPK)
HML = (RLX, MDH)
BTD = (HHQ, XTH)
DRR = (PXX, TXS)
BBP = (SVN, TRT)
FHX = (VRK, JQL)
JXH = (LKM, MGV)
DNF = (HFS, KXS)
MNT = (DCX, FDP)
MSH = (XXS, CML)
BNV = (JPL, MPG)
KGJ = (NSL, QQC)
BKR = (HJN, XLG)
KJG = (LTM, RNL)
QGG = (QDQ, HVT)
MNK = (LVC, QLT)
NNB = (HSF, JMM)
XBF = (GQH, DJQ)
GQH = (VHP, CBS)
KJM = (FGM, DML)
MRX = (BFM, VTN)
CPR = (MRX, LNJ)
LRP = (MCX, LSD)
QHL = (VLP, VLP)
VKC = (TGM, DNT)
FRN = (LGX, FCK)
MRR = (PCG, GTG)
QTT = (NRJ, CKC)
XVK = (QRQ, MRJ)
SJD = (BGN, XKR)
CKT = (KPH, MRR)
HFB = (JKS, CMK)
MJB = (RSX, XVC)
HSD = (NBX, VTC)
HHQ = (VPR, TNF)
KQT = (FHX, HLL)
BMX = (GQP, VKM)
BKK = (CNH, FNN)
CXV = (XMF, CJX)
BRX = (FQJ, QMT)
MQV = (NRJ, CKC)
QBR = (QSV, MTB)
CDL = (JHM, QXD)
XTH = (VPR, TNF)
BBJ = (FJT, KHV)
CXS = (MGF, SCR)
HBL = (XKB, XKJ)
PHT = (BDS, KHF)
RJR = (QLS, HCK)
THQ = (GCS, GXV)
QNB = (BBJ, LGR)
XFC = (CFP, XDP)
BMM = (DQF, TGS)
NVR = (QNB, HVX)
QHG = (XRB, DPB)
HFS = (MKC, CDM)
LCK = (HXR, QPF)
GHF = (NQP, RBD)
XPM = (RVC, QSX)
CFP = (CPM, DPP)
GJC = (PPN, FMR)
QFM = (XCR, PPX)
XCF = (QKV, CXV)
TTX = (HTC, HTC)
XLG = (DXT, VSG)
QNH = (GPK, BCC)
FHJ = (XKR, BGN)
SPV = (RVF, DFR)
FNN = (GCL, TCP)
SXG = (QHK, KJM)
TSD = (QBR, MLV)
PFV = (KXK, NQX)
LKS = (LKB, SPM)
DQF = (XKV, QKR)
HHT = (LHP, JSS)
NSH = (MBK, PRM)
SRF = (GDM, CPD)
BDS = (GDN, RJB)
KQX = (HVS, JGS)
JHM = (XHV, PGF)
KXF = (LNP, BKR)
KRB = (MHM, NDN)
FHR = (JRL, QPS)
GJN = (GCS, GXV)
QLT = (DFK, NGQ)
GTP = (NSL, QQC)
NCM = (PMJ, QTF)
JVP = (NVX, KKM)
JRK = (NNR, VBQ)
CBR = (QGX, QDB)
SJS = (PGG, PGG)
DML = (NMJ, TKX)
GPN = (JDL, DHV)
HKL = (FHR, NGT)
CVN = (FXX, QGP)
TBH = (GJC, SGC)
VTM = (LFR, NTZ)
JFC = (VVD, LGD)
BSB = (VLC, GML)
MGV = (QQD, VGN)
PGG = (TRJ, TRJ)
LGD = (JVT, MTV)
TKC = (BFB, QCD)
CPX = (HXC, MBP)
JGD = (LHP, JSS)
CBS = (VVJ, FQR)
KMB = (HCK, QLS)
VBT = (CXJ, PHT)
VPR = (JFC, JSG)
TKR = (MVD, HFG)
RXK = (SDR, TBL)
DRK = (BNH, BSP)
SCR = (PCR, SXP)
DMN = (VDN, NGN)
KTA = (FHR, NGT)
PHP = (XCJ, QGG)
KPF = (TPV, VBM)
MGQ = (DCV, QND)
LSN = (GVV, LPP)
KPM = (BDK, GTC)
QMM = (DJD, BFL)
DXT = (PGR, BMQ)
MKX = (PKQ, BCN)
BFB = (QMM, TXJ)
GFD = (LSD, MCX)
PFK = (QCD, BFB)
LTM = (DLV, DCC)
SSK = (SRG, NSB)
LHC = (TDJ, FPQ)
LFG = (DFR, RVF)
RBH = (VKM, GQP)
GDN = (DMN, DGK)
GTG = (DKM, KDJ)
BVK = (KVJ, KGP)
QMQ = (TRJ, HMF)
NNQ = (GLC, SXG)
XTJ = (MXN, MDT)
MCP = (HFL, PSV)
HTC = (LFR, LFR)
DLV = (KRB, KBJ)
RBG = (CTP, BQJ)
CDD = (XKB, XKJ)
RBF = (QDT, DCG)
VJL = (MRR, KPH)
HRH = (CQC, NSH)
FNG = (XBD, RHV)
QGM = (FKG, GQN)
BDK = (KGJ, GTP)
HDG = (DPD, GVF)
GFP = (XKH, HTL)
NDJ = (CPX, LCR)
NGN = (CKT, VJL)
QRQ = (TJG, GJB)
VSS = (TLF, MKX)
DHV = (BKV, GFP)
QXS = (MBN, MKK)
NBX = (HPS, CTB)
LXB = (NCM, RRR)
GQL = (GKC, GCC)
JCB = (RSG, PDF)
JRL = (QMN, NKD)
PBL = (MRM, GRM)
KHF = (GDN, RJB)
MPG = (GFQ, MFC)
VTN = (KLQ, CDL)
CSN = (HQG, HQG)
KSH = (RQF, RQF)
BGQ = (CCG, NLH)
GVV = (SRF, SMD)
JJL = (QMS, NGX)
HBT = (CGH, RQJ)
RSX = (LLV, GRL)
CTH = (RLX, MDH)
CXH = (GRV, RLB)
QKR = (HGC, HRB)
TDR = (DHV, JDL)
TBL = (DNF, SQN)
BMQ = (SPV, LFG)
MVX = (XQS, MKV)
RNL = (DLV, DCC)
CCG = (RBF, MKL)
TRJ = (FLG, FLG)
XFP = (NLL, BTD)
CHT = (NCJ, BGQ)
KMK = (CXV, QKV)
MVS = (BMM, LTG)
PNM = (HTC, VTM)
BSX = (HJR, PXV)
RSV = (BTD, NLL)
QHK = (FGM, DML)
QNG = (RQP, QHB)
XRX = (KXF, HCV)
DPD = (PCD, GHT)
KXJ = (CGS, NGH)
VTD = (GDB, VTQ)
QND = (BVJ, HKD)
VBQ = (PBH, SBT)
SGC = (FMR, PPN)
NTZ = (PCB, CHT)
DQR = (NSH, CQC)
KVJ = (SCC, JCN)
SXP = (CVR, MSD)
RQP = (NNF, DRD)
CJX = (JVP, BBV)
RQJ = (XCF, KMK)
PGF = (SGX, DHC)
JLM = (XQS, MKV)
KBB = (BML, NSJ)
PMD = (HCQ, RQS)
VDN = (VJL, CKT)
LCR = (HXC, MBP)
GFV = (LRP, GFD)
PLA = (GFS, XPP)
FPQ = (JLD, CJJ)
KBP = (FQJ, QMT)
BBV = (NVX, KKM)
DSC = (RTV, KMV)
KKX = (VKF, XBF)
MDT = (RQQ, RST)
PJT = (QNH, BFN)
MGX = (HXR, QPF)
RHT = (XBF, VKF)
DLZ = (NGT, FHR)
RRJ = (JLM, MVX)
SXV = (QRQ, MRJ)
BJX = (FMC, LXB)
CJJ = (GHF, GXQ)
HQR = (TTX, TTX)
QHB = (NNF, DRD)
RGZ = (XPP, GFS)
TCP = (CXS, RJD)
KRJ = (MLV, QBR)
HXC = (NLG, KBB)
MGN = (GNB, FCS)
GXQ = (RBD, NQP)
GPK = (XGG, VRC)
LQD = (CVN, PCH)
MJV = (VLP, QMP)
LNJ = (VTN, BFM)
QSX = (FMQ, QNG)
GRL = (KSH, TSN)
VJB = (HHT, JGD)
QGP = (FSN, FNJ)
TXT = (PCH, CVN)
CML = (TSV, GQL)
FQJ = (LFB, BSX)
PHR = (LVG, BNJ)
PMX = (KXF, HCV)
FRL = (QSX, RVC)
HDP = (KMV, RTV)
SBT = (NNB, GXD)
QLS = (NRF, LBG)
RDH = (DDS, VBX)
TPV = (VHH, KJG)
KBJ = (NDN, MHM)
MCX = (LCK, MGX)
PPT = (XBD, RHV)
QMN = (XRX, PMX)
DCC = (KBJ, KRB)
KPC = (XDX, KNM)
MFM = (VRL, MHV)
CGD = (DPB, XRB)
CGS = (KJF, KPM)
XCJ = (QDQ, HVT)
XGG = (MCP, JGV)
QGX = (VTS, BJX)
QSP = (JGS, HVS)
RQS = (CPR, SCN)
NSJ = (RBK, TPT)
DGG = (MNK, PKD)
MLG = (GCQ, XFC)
BML = (TPT, RBK)
KHV = (TSH, BKK)
BQJ = (XVK, SXV)
GCC = (KQX, QSP)
VMK = (DLL, DTK)
FMR = (NXV, PGP)
GVF = (PCD, GHT)
HLL = (JQL, VRK)
PCB = (NCJ, BGQ)
TSV = (GKC, GCC)
GLP = (CCN, LMC)
CDM = (NHJ, QGM)
MDJ = (KGP, KVJ)
LSD = (LCK, MGX)
MXN = (RQQ, RST)
DFK = (VMJ, KQT)
BGN = (BVK, MDJ)
LJR = (GFS, XPP)
RHJ = (VSS, CSL)
VRK = (FRN, LRR)
CGF = (RBH, BMX)
DLL = (CKP, KMN)
LVC = (NGQ, DFK)
MVD = (RJP, VXB)
TTG = (NKR, VMK)
RCV = (RQS, HCQ)
NQP = (MGM, RBG)
HNT = (FPL, RLJ)
JCJ = (JPL, MPG)
VHJ = (CDD, HBL)
HFL = (QHL, MJV)
XMK = (RRJ, FCD)
NHJ = (FKG, GQN)
VTS = (LXB, FMC)
FGM = (NMJ, TKX)
JLD = (GHF, GXQ)
NSL = (LQD, TXT)
HHL = (LKB, SPM)
JPL = (GFQ, MFC)
XRB = (HBT, KRM)
MNM = (MHV, VRL)
CCR = (DXB, SPC)
CPQ = (RSX, XVC)
QQM = (TFL, RJV)
XXK = (SLK, JST)
LBT = (CBF, CBF)
XKR = (MDJ, BVK)
QMV = (QTT, MQV)
CTP = (SXV, XVK)
NVX = (HQR, TNP)
HQG = (SVN, SVN)
XCR = (JXH, TKL)
PJD = (GRV, RLB)
CGH = (XCF, KMK)
VRC = (MCP, JGV)
GCQ = (XDP, CFP)
DCV = (BVJ, HKD)
SRG = (PSK, QLV)
BGC = (KNP, TRM)
TDJ = (JLD, CJJ)
FBH = (NQX, KXK)
TRK = (CCR, HNH)
RRR = (PMJ, QTF)
LJA = (QGX, QDB)
KJF = (GTC, BDK)
FFP = (JDS, FVK)
GML = (TBH, BNQ)
KGP = (JCN, SCC)
JMR = (HFG, MVD)
MBP = (KBB, NLG)
CBF = (HKL, HKL)
FDP = (CDK, JJR)
SDR = (SQN, DNF)
VXB = (LSN, NJS)
JDL = (GFP, BKV)
XHV = (DHC, SGX)
LRR = (FCK, LGX)
VVJ = (XTJ, KKJ)
HXR = (BGT, LFH)
HDT = (QNB, HVX)
SMQ = (PHP, SNK)
KDJ = (PKV, RXG)
GFS = (NDJ, SCX)
QQC = (TXT, LQD)
QCD = (TXJ, QMM)
NGQ = (KQT, VMJ)
PRM = (KMQ, KHC)
NCJ = (NLH, CCG)
FJT = (BKK, TSH)
LMB = (MBN, MKK)
XQS = (SST, VBD)
MGF = (PCR, SXP)
TJG = (HDG, XTV)
SGX = (GVG, RTQ)
CKC = (CSN, JXD)
JVT = (JCJ, BNV)
QDQ = (PFV, FBH)
FQR = (KKJ, XTJ)
NXV = (DGP, KGT)
BCN = (PBG, XSG)
DRD = (LHC, TRB)
JDS = (TDP, XMK)
MKC = (QGM, NHJ)
JST = (MLG, MGJ)
TRG = (RRK, PJT)
JCN = (PJD, CXH)
PXV = (JMR, TKR)
MCC = (LBT, NQS)
RBK = (HFC, TLL)
CKP = (BRH, CHH)
BVJ = (XBB, GFV)
HRB = (TRG, VGT)
NNF = (TRB, LHC)
DXB = (RNS, BSB)
VBM = (KJG, VHH)
PPV = (JGD, HHT)
MHV = (TSD, KRJ)
BNH = (GLP, RMB)
NLG = (NSJ, BML)
LBG = (SSK, NTV)
NMJ = (SJD, FHJ)
PSK = (XCD, SSF)
CSL = (MKX, TLF)
MKK = (LKS, HHL)
VBD = (HVM, HCP)
NNX = (RSG, PDF)
HGT = (RCV, PMD)
PLB = (RSV, XFP)
KXK = (VKV, MGQ)
MHM = (KFR, CNM)
AAA = (DCX, FDP)
RMB = (CCN, LMC)
BGT = (BBF, TFF)
DNT = (RNT, XXK)
GVG = (HDP, DSC)
MKV = (VBD, SST)
HFC = (MMJ, HFB)
NDN = (KFR, CNM)
RVC = (FMQ, QNG)
JNV = (BNJ, LVG)
TRB = (FPQ, TDJ)
XDX = (LSP, CGF)
RJB = (DMN, DGK)
CPD = (DQR, HRH)
NRJ = (CSN, JXD)
XXS = (TSV, GQL)
FCD = (JLM, MVX)
BNQ = (GJC, SGC)
TNP = (TTX, PNM)
NSB = (QLV, PSK)
HVX = (BBJ, LGR)
JQL = (LRR, FRN)
GXV = (LMB, QXS)
HBZ = (PPT, FNG)
NNR = (PBH, SBT)
CTB = (RJR, KMB)
HTL = (KPC, NLM)
RLX = (VKC, CMN)
NGH = (KPM, KJF)
SMD = (CPD, GDM)
LKV = (QMS, NGX)
DCX = (JJR, CDK)
TNF = (JFC, JSG)
XTV = (GVF, DPD)
LVG = (DLN, HNT)
CVR = (DNM, MCC)
JXA = (CHT, PCB)
DPB = (HBT, KRM)
LFH = (BBF, TFF)
VHH = (RNL, LTM)
DNM = (LBT, LBT)
JXD = (HQG, BBP)
RNS = (GML, VLC)
KKJ = (MDT, MXN)
NFA = (FNG, PPT)
XBB = (GFD, LRP)
HMF = (FLG, HBZ)
LTG = (TGS, DQF)
HHP = (NSC, FLV)
GFQ = (HHP, DFM)
XCD = (TKC, PFK)
FXL = (SLD, DRK)
LMC = (BGG, MVK)
XXL = (PHT, CXJ)
FPL = (NKB, QQM)
LFB = (PXV, HJR)
MBN = (LKS, HHL)
QKB = (HBL, CDD)
RJV = (VHJ, QKB)
KMV = (DSV, TTG)
QPF = (BGT, LFH)
TFL = (VHJ, QKB)
SCX = (CPX, LCR)
BRH = (KKX, RHT)
XKH = (KPC, NLM)
FCS = (CPN, FSK)
FMQ = (QHB, RQP)
GRV = (MFM, MNM)
QPS = (NKD, QMN)
NTV = (NSB, SRG)
NLL = (XTH, HHQ)
QDT = (LCN, MGN)
RTV = (DSV, TTG)
RLB = (MNM, MFM)
QKS = (VBM, TPV)
QCT = (XCR, PPX)
KMN = (BRH, CHH)
TLF = (BCN, PKQ)
JKS = (JNV, PHR)
PBG = (VBT, XXL)
NQX = (VKV, MGQ)
FLG = (FNG, PPT)
RNT = (SLK, JST)
BNJ = (DLN, HNT)
QLV = (SSF, XCD)
FMC = (RRR, NCM)
BRN = (PGG, QMQ)
MBK = (KMQ, KHC)
TXJ = (DJD, BFL)
LCN = (FCS, GNB)
TLL = (MMJ, HFB)
GDB = (QHG, CGD)
XSD = (JDS, FVK)
BBF = (RPF, MSH)
NSC = (QNL, QMV)
GQP = (FLM, SNG)
LSP = (BMX, RBH)
KPH = (PCG, GTG)
XPP = (SCX, NDJ)
QNL = (MQV, QTT)
TSH = (FNN, CNH)
MMQ = (RSV, XFP)
XSG = (XXL, VBT)
GCL = (RJD, CXS)
XHD = (RCV, PMD)
TXS = (HCX, PBL)
RSG = (CPQ, MJB)
CXJ = (KHF, BDS)
BGZ = (QDB, QGX)
MTB = (VJB, PPV)
MLV = (QSV, MTB)
NKB = (RJV, TFL)
QDB = (VTS, BJX)
KLQ = (QXD, JHM)
HPS = (RJR, KMB)
TQN = (JRK, QDR)
VHP = (FQR, VVJ)
VRL = (TSD, KRJ)
RDQ = (QCT, QFM)
BVV = (HML, CTH)
QTF = (VHS, SMQ)
CMN = (TGM, DNT)
TGM = (XXK, RNT)
HVS = (FRL, XPM)
NKD = (XRX, PMX)
VLP = (NTN, NTN)
CNM = (HGT, XHD)
PSV = (QHL, MJV)
RQF = (HXH, HXH)
HVT = (FBH, PFV)
RVF = (GDK, RXK)
PCD = (HSD, XSQ)
ZZZ = (FDP, DCX)
KKM = (HQR, TNP)
KRM = (CGH, RQJ)
VSG = (PGR, BMQ)
KFR = (HGT, XHD)
RQQ = (SJS, BRN)
NNC = (QKS, KPF)
CQC = (MBK, PRM)
XKB = (RDH, XQK)
TGS = (XKV, QKR)
DTK = (CKP, KMN)